2006854 (0912)

تصویربرداری صنعتی و وتبلیغاتی

تصویربرداری صنعتی و وتبلیغاتی
تصویربرداری تخصصی برای پروژه های صنعتی و تبلیغاتی که نیازمند ایده پردازی و خلق تصاویری جذاب و هدف مند می باشد، یکی از گرایش های تخصصی عکاسی و تصویربرداری در مجموعه شبنم استودیو است.
ایده پردازی-طراحی صحنه-تصویربرداری-تدوین نهایی بخشی از مراحلی است که در روند تولید پروژه های صنعتی و تبلیغاتی در مجموعه شبنم استودیو انجام می شود.